Το έργο

Σχετικά με το React

Στόχος του προγράμματος REACT είναι να αναπτύξει και να θέσει σε εφαρμογή μια καινοτόμο μεθοδολογία για την ενίσχυση της απόκτησης δεξιοτήτων κριτικής σκέψης (ΚΣ), με σκοπό την προώθηση της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και των κοινών αξιών της ανεκτικότητας και της αποδοχής της διαφορετικότητας ως στοιχείων εμπλουτισμού. Η μεθοδολογία θα συμπεριλαμβάνει όλους τους κύριους παράγοντες των εκπαιδευτικών κοινοτήτων: εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς. Η εφαρμογή ξεκινά με την εφαρμογή μιας σειράς εργαστηρίων που βασίζονται στην Αμοιβαία Μαιευτική Προσέγγιση (Reciprocal Maieutic Approach, RMA) για το εντοπισμό και τη συζήτηση της διαδικασίας που οδηγεί στη δημιουργία μισαλλοδοξίας και τη διάδοση των στερεοτύπων. Η RMA θα εμπλουτιστεί με ορισμένες ιδιαίτερες πτυχές της Μοντεσσοριανής εμπειρίας: την εφαρμογή της αρχής της παρατήρησης και την αναδιαμόρφωση του χώρου εκμάθησης.

Μεθοδολογία

Η νέα μεθοδολογία θα περιλαμβάνει όλους τους βασικούς παράγοντες των εκπαιδευτικών κοινοτήτων: εκπαιδευτικούς, μαθητές και τους γονείς τους. Το έργο REACT σκοπεύει να αναπτύξει και να εφαρμόσει μια καινοτόμο μεθοδολογία για την ενίσχυση της απόκτησης δεξιοτήτων κριτικής σκέψης (CT), με στόχο την προώθηση της συνεκπαίδευσης και των κοινών αξιών της ανεκτικότητας και της αποδοχής της διαφορετικότητας. Οι εργαστηριακές εμπειρίες θα εμπλουτιστούν με ορισμένες ιδιαίτερες πτυχές των χαρακτηριστικών της μεθόδου Μοντεσσόρι: την εφαρμογή της αρχής της παρατήρησης και την εκ νέου θεώρηση του χώρου μάθησης.